44pin IDE Flash Vertical Module 2GB

2GB 44p IDE Flash Vertical Module w/o Plastic Case
Code: 028442 Brand: Gigaram Brand: PATADOM44PV-2GB-BI
$33.98
Qty: 12
2GB 44p IDE Flash Vertical Module Bulk RFB
Code: 038789 Brand: HyperDisk Brand: DMV344H4-002-S
$33.98
Qty: 54
2GB 44p IDE Flash Vertical Module Bulk RFB
Code: 038790 Brand: SunWorld Brand: DMV44-D2048-SM3-I-G
$33.98
Qty: 14
$33.98
Qty: 200
DJQ 2GB 44p IDE Flash Vertical Module
Code: DJQ Brand: Gigaram
$20.00
Qty: 200