40pin IDE Flash Vertical Module 4GB

4GB 40p IDE Flash Module Vertical w/ Cable Bulk
Code: 040655 Brand: Gigaram Brand: PATADOM40PV-4GB
$25.98
Qty: 3
$25.98
Qty: 250
4GB 40p IDE Flash Module Vertical
Code: DJJ Brand: Gigaram
$45.00
Qty: 250